Om SHH

SHH Bostad AB är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som skapar rationella och kostnadseffektiva bostäder i orter som efterfrågar ekonomiskt tillgängliga hyresrätter eller bostadsrätter. Verksamheten omfattar hela värdekedjan från förvärv av mark, projektering, produktion, försäljning av bostadsrätter och hyresrätter samt långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresrätter för tredje part.

Sedan start 2010 fram till den 30 september 2017 har ca 950 bostäder färdigställts. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 september 2017 till 3 657 bostäder varav 549 under produktion och 3 108 byggrätter. Byggrätterna var i sin tur uppdelade i 875 bostäder under planerad produktion med lagakraftvunna detaljplaner och 2 233 bostäder under planprocess men utan ännu lagakraftvunna detaljplaner.

SHH har en stark finansiell ställning och uppvisar god lönsamhet. Omsättningen rullande tolv månader per den sista september 2017 uppgick till 839 mkr med ett rörelseresultat om 64 mkr och resultatet efter skatt uppgående till 47 mkr. Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2017 till 426 mkr med en soliditet om 38%.

Affärsmodell

SHH utvecklar och bygger hållbara hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser i orter med bostadsbrist. Rimliga priser uppnås genom att bostadsproduktionen sker med etablerade byggsystem och standardiserade byggprocesser där en stark kostnadskontroll kombineras med miljöklokhet, god kvalitet och en arkitektonisk variation. Vi har tydliga processer baserade på en överordnad hållbarhetssyn, starka samarbetspartners förenat med en dynamisk organisation.

Hur vi bygger

SHH bygger hyresrätter och bostadsrätter med fokus på kostnadskontroll, miljöklokhet och långsiktig kvalité där SHH skapar ett attraktivt boende med genomtänkt arkitektur. Vi arbetar med standardiserade processer för upphandling och genomförande baserat på en gemensam rationell basarkitektur som anpassas till varje enskilt projekt. Vi har nära samarbete med några av Sveriges ledande byggföretag som möjliggör en snabb och effektiv produktion. Inflyttning kan därför ske snabbt, ofta inom 12-18 månader, till glädje för alla som längtar till att få tillgång till sin nya bostad.

Vad vi bygger

SHH bygger kostnadseffektiva och miljökloka bostadshus i bra lägen. Vi producerar med fokus på kvalitet och yteffektivitet. Oberoende om det är fråga om hyresrätter eller bostadsrätter är våra hus byggda för att vara attraktiva och enkla att sköta över lång tid. SHH arbetar med en egen organisation för initiering och ledning av varje projekt. Markförvärv sker i nära samarbete med berörd kommun och baseras på detaljerade studier av varje markområdes användbarhet och förutsättningar för bostadsbebyggelse. Upparbetade och väl intrimmade planerings- och byggprocesser i nära samarbete med ledande byggföretag ger korta produktionstider. I kombination med beprövad och hållbar teknik skapar SHH attraktiva, trygga och miljöriktiga hus för ett bra boende både i nutid och framtid.

Var vi bygger

Vi bygger bostäder på orter med bostadsbrist i Sverige. Sedan start 2010 har vi färdigställt ca 950 attraktiva bostäder i bl.a Örebro, Norrköping, Nyköping, Knivsta, Norrtälje och Umeå. Drygt 600 bostäder byggs just nu i Enköping, Helsingborg, Kalmar, Botkyrka, Sundsvall och Örebro. Inom kort bygger vi också våra första projekt i Falun, Huddinge och Kristianstad.