Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om oss och våra bostäder.

2017-06-12

SHH Bostad och Mimer i samarbete

SHH Bostad AB och Bostads AB Mimer har inlett ett samarbete för utveckling av 130-150 bostäder i Västerås på fastigheterna Martinprocessen 3 på Bäckby och Björnen 4 på Skallberget. Mimer äger idag fastigheterna och bostadsbyggrätterna överlåts från Mimer till SHH.

Både Bäckby och Skallberget domineras idag av hyresrätter och målsättningen med samarbetet är att tillskapa bostadsrätter. Att i en framtid kunna erbjuda olika upplåtelseformer bedöms ha en positiv effekt på båda områdenas utveckling.

På Skallberget avser SHH att utveckla två punkthus med totalt ca 70 bostadsrätter och på Bäckby planeras 60-80 bostadsrätter. SHH och Mimer avser att genomföra planarbetet i samverkan.

– Vi är glada och stolta över samarbetet med Mimer och ser fram emot att kunna komplettera Mimers hyresbestånd med nyproducerade bostadsrätter, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB.

– Vi vet att stadsdelar mår bättre när det är en blandning av upplåtelseformer. På Bäckby och Skallberget har vi många hyresrätter och vi ska bygga ännu fler. Vi är därför glada att vi inlett detta samarbete då vi tror på fler bostadsrätter i båda stadsdelarna, säger Mikael Källqvist, VD på Bostads AB Mimer.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

2017-05-31

SHH genomför en riktad nyemission om 100 mkr till Balder

Styrelsen i SHH Bostad AB (publ) (”SHH”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad nyemission till Fastighets AB Balder. Genom nyemissionen tillförs SHH 100 mkr i nytt kapital samtidigt som Balder inträder som ägare till 20% i SHH.

SHH:s verksamhet, med fokus på bostadsutveckling inom segmentet ekonomiskt tillgängliga bostäder expanderar snabbt under god lönsamhet. Efter genomförd emission uppgår SHH:s egna kapital till över 400 mkr vilket i kombination med den nyligen avslutade emissionen av en företagsobligation om 230 mkr ger bolaget god kapacitet att möta marknadens intresse för SHH:s bostadsprodukter.

– Vi är mycket glada att kunna välkomna Balder som ny delägare. SHH kommer även framgent att i hög grad vara ledningsägt men nu kompletteras ägarbilden med en välrenommerad extern aktieägare. Det ger SHH tillgång till expansionskapital och skapar nya intressanta affärsmöjligheter, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef, SHH Bostad AB.

– Jag känner ett mycket stort förtroende för SHH:s organisation och bolaget är en av Sveriges mer intressanta bostadsutvecklare med sitt fokus på ekonomiskt tillgängliga bostäder. För Balder är detta en spännande möjlighet att få delta i SHH:s fortsatta expansion, säger Erik Selin, VD, Fastighets AB Balder.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Erik Selin, VD Fastighets AB Balder, tel. 070-607 47 90, erik.selin@balder.se

2017-05-26

SHH Bostad AB (publ) emitterar företagsobligationer om 230 miljoner kronor

SHH Bostad AB (publ) (”SHH Bostad”) har beslutat att emittera säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor. SHH Bostad avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna möttes av ett stort intresse och allokerades till ett begränsat antal Nordiska investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 500 miljoner kronor och kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,50%. Likviddag planeras till 7 juni 2017. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive refinansiering av befintliga lån och investeringar.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från investerare i vår första obligationsemission som snabbt blev övertecknad. Vi ser det som en positiv bekräftelse på vår affärsmodell och kapitaltillskottet ger SHH en god beredskap för fortsatt expansion, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, SHH Bostad.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se