Investerare

Här får Du information om bolagets affärsidé, bolagsstyrning, ta del av bolagets finansiella rapporter mm.

Affärsidé

Att rationellt och kostnadseffektivt bygga bra boende till rimliga priser i orter med bostadsbrist.

Kort om SHH

SHH är ett bostadsutvecklingsbolag som bygger hållbara hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser i orter med bostadsbrist.

Verksamheten omfattar förvärv av mark, projektering, produktion, uthyrning av hyresrätter, försäljning av bostadsrätter, samt även långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresrätter.

Grundare och ledande befattningshavare har alla mer än 25 års erfarenhet av fastighets- och byggsektorn.

Sedan starten 2010 har SHH byggt ca 750 bostäder och har idag ca 600 bostäder under produktion och försäljning. Därutöver uppgår projektportföljen till ca 2 800 bostäder för exploatering och byggnation under 2017-2020.

SHH har en stark finansiell ställning och uppvisar god lönsamhet. Omsättningen 2016 uppgick till 686 Mkr med ett rörelseresultat om 200 Mkr och resultatet efter skatt uppgående till 190 Mkr. Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2016 till 307 Mkr med en soliditet om 27%. Mer finansiell information hittar ni under Finansiella rapporter.

Bolagsstruktur

SHH´s bolagsstruktur är uppdelad i tre affärsområden; SHH Markförädling, SHH Bostadsutveckling, och SHH Förvaltning.

SHH Markförädling fokuserar främst på investeringar av icke detaljplanerad mark där det finns goda förutsättningar att aktivt driva planarbetet till lagakraftvunnen detaljplan för bostadsbebyggelse. Investeringarna baseras på en kartläggning av områden med potential för bostadsbebyggelse i och i närheten av expansiva orter med bostadsbrist. Därefter analyseras respektive markområdes utvecklingspotential i nära samarbete med ansvarig enhet inom berörd kommun innan genomförande av ett eventuellt fastighetsförvärv. Efter förvärv genomförs en aktiv planprocess från råmark till detaljplanelagd mark. SHH förfogar över en gedigen kompetens och erfarenhet av att driva framgångsrika planprocesser. Arbetet förutsätter en kombination av resultatorienterad kreativitet och förståelse för komplexiteten och tidsåtgången i kommunalt beslutsfattande. Maximering av värde sker genom att färdiga byggrätter avyttras till marknadspris antingen till SHH Bostadsutveckling eller annan part.

Stommen i SHH är SHH Bostadsutveckling som utvecklar och bygger hållbara hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser i orter med bostadsbrist. Rimliga priser uppnås genom att bostadsproduktionen sker med etablerade byggsystem, standardiserade byggprocesser där en stark kostnadskontroll kombineras med miljöklokhet, god kvalitet och en arkitektonisk variation. Vi har tydliga processer baserade på en överordnad hållbarhetssyn, starka samarbetspartners förenat med en dynamisk organisation. Läs mer om hur, vad och var SHH bygger under ”Om SHH”.

SHH Förvaltning fokuserar främst på investeringar i produktion av hyresbostäder med syfte att långsiktigt förvalta de producerade hyresbostäderna efter färdigställande. Objekten förvärvas tidigare i värdekedjan, innebärande förvärv av detaljplanerad mark varefter byggproduktionen upphandlas och genomförs inom ramen för eget ägande. Efter färdigställande behålls fastigheten i egen balansräkning för långsiktig förvaltning. Avsikten är att fokusera på medelstora projekt i tillväxtkommuner med en underliggande bostadsbrist. Liknande plattformar för investeringar i nyproducerade hyresbostäder finns redan men de kännetecknas av förvärv i marknaden av färdigbyggda bostadsfastigheter innebärande att vinstpotentialen i produktionsledet tillfaller andra. SHH’s erbjudande ger investerarna goda förutsättningar till ett bättre ekonomiskt utfall, både på kort och lång sikt.

Aktieägare

Aktieägare i SHH är bolagets ledning samt externa investerare. Bolaget kontrolleras av bolagets ledning.