Investerare

Här får Du information om bolagets affärsidé, bolagsstyrning, ta del av bolagets finansiella rapporter mm.

Affärsidé

Att rationellt och kostnadseffektivt utveckla ett bra boende för många till rimliga priser.

Kort om SHH Bostad AB

SHH Bostad AB är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som skapar rationella och kostnadseffektiva bostäder i orter som efterfrågar ekonomiskt tillgängliga hyresrätter eller bostadsrätter.

Verksamheten omfattar hela värdekedjan från förvärv av mark, projektering, produktion, försäljning av bostadsrätter och hyresrätter samt långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresrätter för tredje part.

Med fokus på kvalitet och yteffektivitet skapar SHH hållbara hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser. Rimliga priser uppnås genom att bostadsproduktionen sker med etablerade byggsystem och standardiserade byggprocesser där en stark kostnadskontroll kombineras med en överordnad hållbarhetssyn, god kvalitet och en arkitektonisk variation förenat med en dynamisk organisation.

Upparbetade och väl intrimmade planerings- och byggprocesser i nära samarbete med några av Sveriges ledande byggföretag ger korta produktionstider. Inflyttning kan därför ske snabbt, ofta inom 12-18 månader efter byggstart. Effektivitet genom hela processen i kombination med beprövad och hållbar teknik gör att SHH erbjuder attraktiva, trygga och miljöriktiga hus som är enkla att sköta över lång tid.

Sedan start 2010 fram till den 30 september 2017 har ca 950 bostäder färdigställts. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 september 2017 till 3 657 bostäder varav 549 under produktion och 3 108 byggrätter. Byggrätterna var i sin tur uppdelade i 875 bostäder under planerad produktion med lagakraftvunna detaljplaner och 2 233 bostäder under planprocess men utan ännu lagakraftvunna detaljplaner.

SHH har en stark finansiell ställning och uppvisar god lönsamhet. Omsättningen rullande tolv månader per den sista september 2017 uppgick till 839 mkr med ett rörelseresultat om 64 mkr och resultatet efter skatt uppgående till 47 mkr. Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2017 till 426 mkr med en soliditet om 38%.

Aktieägare

Aktieägare i SHH är bolagets ledning samt externa investerare. Bolaget kontrolleras av bolagets ledning.